p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Yurdagül Baygül Atalay1, Abdullah Meriç Ünal2, Ahsen Oğul2, Sabriye Ercan3, Cem Çetin2

1Sports Medicine Department, Isparta City Hospital, Isparta, Turkey
2Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3Sports Medicine Department, Dr. Ersin Arslan Education and Research Hospital, Gaziantep, Turkey

Anahtar Sözcükler: Ligamentum patellae, soğuk-sıcak uygulama, termografi, izokinetik kuvvet

Öz

Amaç: Klinikte ve rehabilitasyon uygulamalarında sıcak-soğuk gibi termal ajanların tedavi amaçlı kullanımı yaygın uygulamalardır. Doku sıcaklığındaki değişimler metabolizma, sinir iletimi, hemodinami ve mekanik özelliklerde değişiklik yaparak teröpatik etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada patellar tendon üzerine sıcak-soğuk uygulamalarının tork-zaman parametrelerine etkisi araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18-30 yaş aralığında, sağlıklı 30 gönüllü (16 erkek, 14 kadın) dahil edildi. Katılımcıların demografik özellikleri kaydedildi, vücut ağırlığı ve boy ölçümleri yapıldı, Tegner aktivite skorları belirlendi.
Tüm gönüllülere 48 saat arayla sıcak ve soğuk uygulama yapıldı. Bisiklet ergometresinde 5 dakika submaksimal ısınma egzersizi sonrası infrared termometre ve termal kamera ile patellar tendon sıcaklıkları ölçüldü ve izokinetik testler (konsantrik modda 60°/saniye ve 180°/saniye) uygulandı. Sonrasında, patellar tendon üzerine 30 dakika sıcak veya soğuk uygulama yapıldı. Uygulama sonrası submaksimal ısınma egzersizi tekrarlandı, ardından sıcaklık ölçümleri ve izokinetik testler yapıldı. Tüm testler katılımcının dominant alt ekstremitesinde uygulandı.
Bulgular: Soğuk uygulama öncesi-sonrası ve sıcak uygulama öncesi-sonrası sıcaklık değerlendirmelerinde hem infrared termometre ölçümlerinde (p<0.001) hem de termal kamera ölçümlerinde (p<0.001) istatistiksel anlamlı sonuçlar elde edildi.
Zirve torka ulaşma zamanı ve zirve tork geliştirme hızı soğuk uygulama öncesi-sonrası ölçümlerde değişmezken (p>0.05), sıcak uygulama sonrası zirve torka ulaşma zamanında kısalma (p<0.05) ve zirve tork geliştirme hızında artma (p<0.01) saptandı.
Sonuç: Patellar tendona sıcak uygulanması özellikle patlayıcı kuvvet gerektiren atletik performanslarda iyileşme sağlayabilir. Bu çalışmanın bulgularının geçerlilik kazanması için daha geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.

Cite this article as: Atalay YB, Unal AM, Ogul A, et al. The effect of hot-cold applications on patellar tendon to torque-time parameters. Turk J Sports Med. 2018;53(4):152-9.