p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ferudun DORAK1, Murat ÖZŞAKER2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova, İzmir
2Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın

Anahtar Sözcükler: Ergen, spor, aile, sosyo-demografik yapı

Öz

Bu çalışmada düzenli olarak spor yapan ve yapmayan ergenlerin sosyo-demografik yapılarının incelenmesi amaçlandı. Araştırmaya yaşları 12-14 arasında değişen (13.2 ± 0.8 yıl) toplam 941 ergen katıldı. Ergenlerin 290’ı haftanın en az dört günü antreman yapan kulüp sporcularıydı. Kalan 651 ergen ise herhangi bir sportif aktiviteye katılmıyordu. Sosyo-demografik yapıları belirlemede veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile yirmi sorudan oluşan anket formu kullanıldı. Verilerin analizi SPSS v15.0 programında yapıldı ve “ki-kare” testi kullanıldı. Elde edilen bulgularda spor yapan ergenler ile spor yapmayan ergenler arasında anne ve baba eğitim ve mesleği, aile gelir durumları açısından anlamlı farklılıklar (p<0.05) gözlendi. Spor yapan bireylerde anne ve baba eğitim durumları ile aile gelir düzeyleri spor yapmayanlardan daha yüksekti.