p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

E. KUTLAY1, İ. DEMİRBÜKEN2, S. ANGIN2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir

Anahtar Sözcükler: Modern dans, latin dans, statik denge, dinamik denge

Öz

Çalışmanın amacı, modern ve latin dansçıların sağlıklı sedanter popülasyonla olası denge farklarının incelenmesidir. Ege Üniversitesi dans topluluklarından 10 modern dansçı (MD) ve yedi latin dansçı (LD) çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Dansçıların dengeleri “Balance Master” (v 8.1) sisteminde değerlendirildi. Dansçılara bu sistemdeki ölçümlerden değişik zeminlerde çift veya tek ayak üzerinde gözler açık veya kapalı statik ve dinamik denge testleri uygulandı. Sistemde kayıtlı benzer yaş grubundaki sağlıklı kişilerden elde edilen normatif değerler karşılaştırma için kullanıldı. Veriler tek grupta t-testi kullanılarak analiz edildi. Yaş ve boy özellikleri açısından MD ve LD ile normatif değerler farklı değildi. Normatif değerlerle karşılaştırıldığında dansçıların yumuşak zeminde gözler açık denge testi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p= 0.004) daha iyiydi. Tek ayak üzerindeki denge testlerinde sadece sol ayak üzerinde gözler kapalı durumda normatif değerlere kıyasla daha kötü (p=0.028) olmak üzere, sol ayakta gözler açık (p=0.020), sağ ayak üzerinde gözler açık (p=0.001) ve kapalı (p=0.024) durumlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlendi. Stabilite limiti testinde değişik yöndeki reaksiyon zamanları (RT) açısından dansçılar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar (öne doğru p<0.001, arkaya doğru p<0.001, sağa doğru p=0.028) bulundu. Aynı testte yön kontrolü (DCL) açısından dansçılar normatif değerlerden istatistiksel olarak daha iyi sonuçlara sahiptiler (aynı yönler için sırasıyla p<0.001, p<0.001 ve p=0.001). Bu testte ağırlık merkezinin hedefe ulaşmada aldığı yol değerleri (MVL) ise dansçılarda ön (p<0.001) ve arka (p=0.002) yönlerde daha iyi bulundu. Sağlıklı sedanter bireylerin normatif değerler ile dansçılardan elde edilen verilerin karşılaştırıldığı bu çalışmada, denge parametreleri açısından dansçılar lehine olumlu farklılıklar gözlendi. Dans aktiviteleri denge yeteneğini geliştirebilmektedir. Denge özelliklerinin çok sayıda dansçı ve sağlıklı sedanter bireylerin katılacağı çalışmalarda karşılaştırılarak incelenmesi konuya daha fazla açıklık getirecektir.