p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan1, Cem Çetin2

1Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Department of Sports Medicine, Gaziantep, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Venöz yetmezlik, obezite, ağrı, yaşam kalitesi

Öz

Amaç: Kronik venöz yetmezlik, alt ekstremitede en sık görülen damar hastalığıdır. Hastalığın risk faktörlerinden olan obezitenin venöz yetmezliğin kliniğini de etkileyeceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, venöz yetmezliği bulunan hastaların ağrı skorlarındaki ve genel yaşam kalitelerindeki değişimin vücut kütle indekslerine göre incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Spor Hekimliği kliniğine alt ekstremite ağrısı yakınması ile başvuran ve yapılan tetkiklerinde venöz yetmezlik saptanan 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri kaydedildikten sonra, boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak vücut kütle indeksleri hesaplandı. Hastalar vücut kütle indekslerine göre dört gruba ayrıldı.Hastalara, görsel ağrı skalası ve EQ5D genel yaşam kalite anketi uygulanarak sonuçları kaydedildi.
Bulgular: Grup 1 (22.6 kg/m2)’de 16 hasta; Grup 2 (27.5 kg/m2)’de 23 hasta; Grup 3 (32.6 kg/m2)’te 17 hasta ve Grup 4 (37.5 kg/m2)’te yedi hasta vardı. Hastaların demografik verileri ve venöz yetmezlik derecesi açısından istatistiksel farklılığı yoktu (p>0.05). Görsel ağrı skalası skoru ve EQ5D genel yaşam kalitesi puanı sırasıyla Grup 1’de 4.1 ± 2.9 ve 0.7 ± 0.2; Grup 2’de 4.7 ± 2.9 ve 0.6 ± 0.3; Grup 3’te 6.3 ± 2.1 ve 0.5 ± 0.1; Grup 4’te 7.9 ± 2.0 ve 0.3 ± 0.2 idi. İstatistiksel değerlendirme sonucu, gruplar arasında EQ5D puanlarında istatistiksel anlamlı fark olduğu saptandı (p:0.01). Görsel ağrı skalası skoru vücut kütle indeksi arttıkça artış göstermekle birlikteistatistiksel anlamlı fark oluşturmadı (p:0.055). Vücut kütle indeksinin, ağrı (p:0.004, r: -0.40) ve genel yaşam kalite ölçeği (p:0.003, r: -0.40) ile orta düzeyde negatif yönlü korrelasyonu bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada, vücut kütle indeksi artışının yetmezlik derecesinden bağımsız olarak ağrı ve yaşam kalitesini etkilediği gösterilmiştir.

Cite this article as: Ercan S, Cetin C. Does increased body mass index cause pain and impact overall quality of life in case of venous insufficiency? Turk J Sports Med. 2017;52:127-32.
*Bu çalışma, “Venöz yetmezlikli hastalarda kalf kası egzersizlerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne etkisi (The effect of calf muscle exercises on venous functions and muscle strength in patients with chronic venous insufficiency)” başlıklı tıpta uzmanlık tezinden üretilmiştir.

Acknowledgments

Many thanks to Prof. Dr. Turhan YAVUZ for his assistance in photoplethysmography measurements.