p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ufuk Şekir, Güfat Arslan, Osman İlhan

Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Bursa, Turkey

Anahtar Sözcükler: Irksal farklılık, kas fasikül uzunluğu, kas pennasyon açısı, peroneal reaksiyon zamanı, tibial reaksiyon zamanı

Öz

Amaç: Siyah ve beyaz ırk arasında peroneus longus ve tibialis anterior kaslarındaki reaksiyon zamanı ve morfolojisindeki farklılıkları araştırmak.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya sağlıklı ve rekreasyonel düzeyde spor yapan 25 erkek denek katıldı (12 siyah ve 13 beyaz). Elektromiyografik aktivite parametreleri (reaksiyon zamanı, reaksiyon süresi ve reaksiyon büyüklüğü) ayak bileği burkulma platformu yardımı ile ölçüldü. Dört farklı burkulma simülasyonu yapıldı: (a) ayak bileği nötralde, 15° inversiyon (0015), (b) ayak bileği nötralde, 30° inversiyon (0030), (c) ayak bileği 20° plantar fleksiyonda, 15° inversiyon (2015), ve (d) ayak bileği 20° plantar fleksiyonda, 30° inversiyon (2030). Kas morfolojisi (pennasyon açısı, fasikül uzunluğu, kas kalınlığı) ultrasonografik ölçümler ile değerlendirildi.
Bulgular: Sadece 0015 (p=0.030) ve 0030 (p=0.039) durumlarında tibialis anterior kasındaki reaksiyon süresi ve 0015 durumunda peroneus longus (p=0.046) ve tibialis anterior (p=0.003) kasındaki reaksiyon büyüklüğü beyaz ırkta anlamlı olarak daha fazla idi. Bu parametreler 2015 ve 2030 durumlarında anlamlı olarak farklı değildi (p˃0.05). Bunun yanı sıra, dört burkulma durumunda da peroneal ve tibial kas reaksiyon süresi ırklar arasında farklı değildi (p˃0.05). Benzer şekilde, maksimal kasılı durumdayken tibialis anterior kasındaki fasikül uzunluğu farklılığı dışında (p=0.011), peroneus longus ve tibialis anterior kaslarına ait tüm diğer kas morfolojisi özellikleri (kas kalınlığı ve pennasyon açısı) ırklar arasında benzerdi (p˃0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, genel olarak peroneus longus ve tibialis anterior kaslarında yapılan elektromiyografik aktivite ve kas morfolojisi değerlendirmeleri bakımından siyah ve beyaz ırklar arasında bir farklılığın olmadığına işaret etmektedir.

Cite this article as: Sekir U, Arslan G, Ilhan O. Is there a difference in muscle EMG activity and morphology between black and white people? Turk J Sports Med. 2017;52:116-26.

Finansal Destek

This research was supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK); Project Number: 115S811.