p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan1, Hilmi Mustafa Demir2, Yurdagül Baygül Atalay3, Cem Çetin3

1Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Sports Medicine Department, Gaziantep, Turkey
2Van Training and Research Hospital, Sports Medicine Department, Van, Turkey
3Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Sports Medicine Department, Isparta, Turkey

Anahtar Sözcükler: Plantar fasiit, kinezyoteyp, ağrı

Öz

Amaç: Plantar fasiit, ağrı ve ayak fonksiyonlarında kısıtlılıkla seyreden, sporcu ve sedanter popülasyonda sık görülen bir hastalıktır. Ortez, kortikosteroid enjeksiyonu, gece splinti, ekstrakorporeal şok dalga terapisi ve kinezyoteyp uygulaması plantar fasiit tedavisinde uygulanan yöntemlerdendir. Bu çalışmada, ekstrakorporeal şok dalga terapisine kombine olarak kinezyoteyp uygulanmasının tedavi etkinliğine olan katkısı araştırıldı.
Gereç ve Yöntemler: Plantar fasiit tanılı 72 hastanın yaşı, boyu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, cinsiyeti, etkilenen tarafı, yüklenmede çekilen radyografide ölçülen kalkaneal spur boyu kaydedildi. Hastalar rastgele üç tedavi grubuna ayrıldı: ekstrakorporeal şok dalga terapisi grubu (Grup 1), ekstrakorporeal şok dalga terapisi ve kinezyoteyp grubu (Grup 2), ekstrakorporeal şok dalga terapisi ve plasebo kinezyoteyp grubu (Grup 3). Ekstrakorporeal şok dalga terapisi tedavisi; üç hafta boyunca haftada bir seans 15 Hz frekans, 20 Barr enerji ve 2000 şok/seans olarak uygulandı. Her ekstrakorporeal şok dalga terapisi seansı sonrasında kinezyoteyp uygulaması yapıldı. Kinezyoteyp haftanın beş günü boyunca çıkartılmadan ayakta yapışık kaldı. Hastaların tedavi başlangıcında; 1., 2. ve 3. haftalarda vizüel ağrı skalası ve Roles ve Maudsley ağrı skorları not edildi.
Bulgular: Üç haftalık tedavi sonunda tüm gruplarda istatistiksel anlamlı olarak vizüel ağrı skalası skoru ile Roles ve Maudsley ağrı skoru azaldı (p<0.05). Tedavi etkinliği açısından gruplar arasında fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuçlar: Ekstrakorporeal şok dalga terapisi, plantar fasiit tanılı hastalarda üç hafta sonunda ağrı skorlarını azaltmaktadır. Ekstrakorporeal şok dalga terapisine kombine olarak kinezyoteyp uygulanması ek fayda sağlamamaktadır.

Cite this article as: Ercan S, Demir HM, Atalay YB, et al. Efficiency of combined treatment of extracorporeal shock wave therapy and kinesiotape application on patients with plantar fasciitis. Turk J Sports Med. 2017;52:102-10.
*The study was poster-presented at the 15th Turkish National Sports Medicine Congress, 20-22nd November 2015 held in Ankara, Turkey.